Zaznacz stronę
STATUT FUNDACJI WSPARCIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PRAWO I PODATKI
tekst jednolity sporządzony na dzień 19.03.2014 r.

STATUT

Fundacji Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości
„Prawo i Podatki”

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości Prawo i Podatki z siedzibą w Kozienicach, została ustanowiona przez:

Maksymiliana Marka Chałczyńskiego, syna Marka i Ewy — Fundatora,

w akcie notarialnym z dnia 15 listopada 2013 r., rep. A Nr 3528/2013,

spisanym przez notariusza Jeremiego Wiśniewskiego w jego Kancelarii notarialnej w Kozienicach.

§2.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§3.

 1. Siedzibą Fundacji są Kozienice.
 2. Fundacja działa pod adresem: ul. Sienkiewicza 8, 26 — 900 Kozienice. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
  §4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym na terenie Unii Europejskiej .

§5.

 1. Fundacja może używać oznak i pieczęci zawierających dane identyfikacyjne Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.

§6.

Cele Fundacji  są następujące:
1. Wsparcie przedsiębiorców, w tym także i rozwój przedsiębiorczości
2. Wspieranie swobody działalności gospodarczej oraz koncepcji gospodarki
3. Rozwój wiedzy społeczeństwa w zakresie przedsiębiorczości, prawa gospodarczego i podatkowego, finansów, ekonomii, zarządzania i prowadzenia biznesu
4. Wspieranie ekonomii społecznej.
5. Wsparcie zatrudnienia.
6. Wsparcie osób zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym.
7. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia.
8. Wspieranie prawidłowego rozwoju zawodowego pracowników; wdrażanie młodych pracowników na rynek pracy.
9. Wsparcie inwestycji oraz rozwoju gospodarczego na ziemi kozienickiej i w okolicznych powiatach.
10. Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym.
11. Przeciwdziałanie patologiom urzędniczym, w szczególności korupcji, łamaniu prawa i działaniom ograniczającym wolność działalności gospodarczej.
12. Budowanie świadomości społecznej w zakresie prawa i podatków.

§7. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację szkoleń z zakresu:
– przedsiębiorczości, finansów, ekonomii, zarządzania i prowadzenia biznesu;
– prawa, w tym zwłaszcza prawa gospodarczego, podatków i rachunkowości, prawa pracy i BHP;
– oraz innych szkoleń związanych z celami statutowymi.
2. Organizację (lub współorganizację) spotkań merytorycznych lub promocyjnych na temat ekonomii wolnorynkowej, w tym organizację warsztatów, konferencji i sympozjów.
3. Prowadzenie wykładów.
4. Inkubację przedsiębiorczości, w szczególności poprzez mentoring, coaching i doradztwo, udostępnianie adresu lub lokali, świadczenie usług prawnych i rachunkowych, udzielanie pożyczek, dotacji oraz poręczeń, a także współtworzenie osób prawnych.
5. Tworzenie stałych punktów informacyjnych dla przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców.
6. Popularyzację alternatywnych form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie otwierania i prowadzenia spółdzielni
7. Organizację płatnych lub bezpłatnych praktyk zawodowych.
8. Udzielanie porad (konsultacji) prawnych oraz doradztwa podatkowego.
9. Udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, a także osobom bezrobotnym.
10. Wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań prawnych (cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych, karnych skarbowych i innych).
11. Wsparcie i doradztwo dla przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem, upadłością lub likwidacją; doradztwo, wskazywanie zagrożeń i słabych oraz mocnych punktów, due dilligencje i restrukturyzacja takich przedsiębiorstw.
12. Wsparcie lub pośrednictwo dla przedsiębiorców przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym dotacji z funduszy europejskich, agencji państwowych, samorządów, aniołów biznesu, fundacji i stowarzyszeń itp.
13. Współpracę z podmiotami zewnętrznymi, w tym urzędami i innymi instytucjami władzy publicznej (w tym samorządowej), podmiotami sektora NGO, instytucjami UE, szkołami, uczelniami, kołami naukowymi oraz przedsiębiorcami, w szczególności na zasadach partnerstwa lub wspólnej realizacji projektów.
14. Pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego w postaci darowizn, nieodpłatnych świadczeń, refundacji, subwencji i dotacji, w szczególności z funduszy europejskich, państwowych i samorządowych — na działalność określoną w punktach 1— 11.
15. Prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, rachunkowej, kadrowej, biurowej i finansowej przedsiębiorstw oraz innych instytucji, w celu pozyskania środków na działalność określoną w punktach 1 — 11.

§8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

§9.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3 000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych). Majątek stanowią również inne składniki mienia nabytego przez Fundację w toku działania oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Fundator przeznacza na działalność gospodarczą kwotę 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Środki te podlegają wydatkowaniu w momencie rozpoczęcia działalności§10.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. §11. 

  1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji,
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d) dochodów z majątku fundacji,
  e) odsetek bankowych,
  f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  g) dochodów z działalności gospodarczej.

  2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. Przeznaczenie dochodu na działalność gospodarczą, a także na inwestycje, np. nabycie nieruchomości, akcji i udziałów w spółkach handlowych, obligacji i innych papierów wartościowych oraz podobne działalności o charakterze inwestycyjnym, również uważa się za przeznaczenie dochodu na działalność statutową, pod warunkiem przeznaczenia dochodu z tej inwestycji na realizację celów statutowych.
  §12.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji.

§13.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarządowi przysługuje wyłączne prawo do reprezentacji i prowadzenia spraw Fundacji.
 3. Zarząd w szczególności:
  a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  d) tworzy i znosi zakłady, oddziały, filie i inne jej jednostki organizacyjne,
  e) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
  f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
  g) realizuje cele statutowe,
  h) sporządza plany pracy i budżetu,
  i) sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji,
  j) zatwierdza sprawozdanie finansowe;
  k) podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji i przeprowadza tę likwidację;
  l) podejmuje decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją i prowadzi proces połączenia.,
  m) podejmuje decyzję o zmianie Statutu,
  n) powołuje członków Zarządu. §15.
  Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator w Statucie. §16.
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony.
 2. Fundator może być członkiem Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych członków Zarządu,
  b) odwołania z funkcji;
  c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  d) śmierci członka Zarządu.
 4. Funkcję członka Zarządu można sprawować wielokrotnie. §17.
 1. Fundację reprezentuje każdy z członków Zarządu jednoosobowo lub dwóch lub trzech członków Zarządu łącznie.
 2. Prokurent, jeżeli jest powołany, reprezentuje Fundację na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. §18.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym półroczu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu innych niż Prezes łącznie, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia, pocztą elektroniczną, jeżeli taka forma zwoływania została przyjęta, lub listem poleconym, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem posiedzenia. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie stawią się na posiedzeniu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, ust. 1-4 nie stosuje się. §19.
  Zgody wszystkich członków Zarządu wymaga:
  a) zmiana Statutu,
  b) zawarcie umowy między Fundacją a członkiem Zarządu,
  c) likwidacja Fundacji;
  d) połączenie Fundacji z inną fundacją. §20.
 1. Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu odbywa się w ten sposób, że wyłącza się od głosu członka Zarządu, którego odwołanie jest przedmiotem głosowania. Odwołanie wymaga jednomyślności pozostałych członków Zarządu.
 2. Powołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, pełniących funkcję w momencie podejmowania uchwały. §21.
 1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, postanowienia dotyczące Zarządu kolegialnego stosuje się odpowiednio.
 2. Oświadczenia składane Fundacji przez jedynego członka Zarządu wymagają formy
 3. Zawarcie umowy między Fundacją a członkiem Zarządu, jeżeli Zarząd jest kolegialny, wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Wówczas w tej umowie Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu. §22.
 1. Zarząd może powołać Dyrektora Zarządzającego. Dyrektor Zarządzający jest pełnomocnikiem Zarządu, który prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentuje ją.
 2. Dyrektora Zarządzającego Zarząd powołuje w drodze uchwały.
 3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, Zarząd może szczegółowo określić zakres upoważnienia Dyrektora Zarządzającego; w szczególności Dyrektorowi Zarządzającemu może być udzielona prokura, jeżeli Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
 4. Zarząd może w formie uchwały przyznać Dyrektorowi Zarządzającemu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.
 5. Powołanie Dyrektora Zarządzającego nie ogranicza uprawnień Zarządu.
 6. Zarząd może powołać także innych Dyrektorów do wykonywania określonych zadań w Fundacji. Do tych innych Dyrektorów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-5.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji.

§23.

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie

 1. (PKD 18) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 2. (PKD 33.1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,
 3. (PKD 33.2) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 4. (PKD 43) Roboty budowlane specjalistyczne,
 5. (PKD 49) Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
 6. (PKD 52) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 7. (PKD 55) Zakwaterowanie,
 8. (PKD 56) Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 9. (PKD 58) Działalność wydawnicza,
 10. (PKD 62.0) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 11. (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji,
 12. (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 13. (PKD 69.10.Z) Działalność prawnicza,
 14. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
 15. (PKD 70.1) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 16. (PKD 70.2) Doradztwo związane z zarządzaniem,
 17. (PKD 72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 18. (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
 19. (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 20. (PKD 75.002) Działalność weterynaryjna,
 21. (PKD 77) Wynajem i dzierżawa,
 22. (PKD 78) Działalność związana z zatrudnieniem,
 23. (PKD 79) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
 24. (PKD 80) Działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 25. (PKD 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 26. (PKD 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
 27. (PKD 85) Edukacja,
 28. (PKD 86) Opieka zdrowotna,
 29. (PKD 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 30. (PKD 88) Pomoc społeczna bez zakwaterowania,
 31. (PKD 90) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 32. (PKD 93) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
 33. (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
 34. (PKD 96) Pozostała indywidualna działalność usługowa.2. Jeżeli dany rodzaj działalności wymaga licencji, zezwolenia, koncesji lub urzędowego pozwolenia innego rodzaju, Fundacja będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia, a także, w zależności od okoliczności, wykonywać działalność przez osoby uprawnione lub odpowiednich podwykonawców.
 1. Działalność gospodarcza jest prowadzona tylko dodatkowo w stosunku do działalności pożytku publicznego, w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji.§24. 
  (wykreślony)§25. 
  Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie
  działalności gospodarczej środki z przeznaczonej na ten cel części funduszu założycielskiego.§26.
 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona także w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
 2. Fundacja może także tworzyć wyodrębnione jednostki lokalne poza głównym miejscem działalności, zwane dalej „oddziałami”.§27.
 1. Zakres działania zakładów lub oddziałów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów lub oddziałów określa uchwała lub regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 2. Kierownicy zakładów lub oddziałów jednoosobowo kierują zakładami lub oddziałami, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji, chyba, że uchwała zarządu stanowi inaczej.
 3. Kierownikowi oddziału może być udzielona prokura oddziałowa.§28.

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów lub oddziałów.

§29. 

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. W razie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, Fundacja prowadzi ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie tych rodzajów działalności.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

§30.

 1. Zmiana statutu może dotyczyć także zmiany celu Fundacji.
 2. Statut może być zmieniony uchwałą Fundatora, a po zarejestrowaniu Fundacji —uchwałą Zarządu.§31.
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.§32.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§33.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§34.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Zarząd może podejmować uchwały przed zarejestrowaniem Fundacji, w szczególności w zakresie powołania Dyrektora Zarządzającego. Uchwały podjęte przed dniem zarejestrowania wchodzą w życie z dniem zarejestrowania.
 3. (wykreślony).
 4. (wykreślony).
 5. (wykreślony).§35.

W skład pierwszego Zarządu Fundator powołuje Maksymiliana Marka Chałczyńskiego.

Podpisano:

Maksymilian Chałczyński Fundator

Zapraszamy do kontaktu

26-900 Kozienice
ul. H.Sienkiewicza 8
NIP: 8121915777
REGON:147196041
KRS:0000504904
fundacja@fpip.org.pl

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wsparica i Rozwoju Przedsiębiorczości Prawo i Podatki, ul. H. Sienkiewicza 8, 26-900 Kozienice, NIP 8121915777. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane tylko w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu kontaktu. Dane osobowe nie będą przechowywane. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydarzenia. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Fundator MMCH

Kancelaria Prawa Podatkowego
Biuro Rachunkowe Kozienice
ul. Henryka Sienkiewicza 8
26-900 Kozienice
Tel/fax 48 614 30 97
info@mmch.pl